Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2016-2017

THỂ LỆ

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2016-2017

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐTC-CTUBND ngày 22/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (Quy chế);

Căn cứ Quyết định số 307/QĐTC-CTUBND ngày 22/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (Ban Tổ chức Hội thi);

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2016 - 2017 bao gồm những điều, khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của các tổ chức và cá nhân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật hữu ích vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật của lực lượng sản xuất trong tỉnh.

Hội thi là đòn bẫy khuyến khích, khơi dậy sự quan tâm của toàn dân, đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Qua Hội thi sẽ phát hiện những nhân tố điển hình, làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổng kết được những giải pháp kỹ thuật mới để phổ biến áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới thuộc 06 nhóm lĩnh vực sau đây đều có quyền đăng ký dự thi:

(1) Công nghệ thông tin, điện tử; viễn thông.

(2) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí tự động hóa, chế tạo công cụ, dụng cụ.

(3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng, xây dựng và giao thông vận tải.

(4) Nông, lâm, ngư nghiệp.

(5) Y dược, giáo dục và đào tạo.

(6) Tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Điều kiện và đối tượng dự thi

- Mọi cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có giải pháp sáng tạo kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

-Mọi tổ chức đang hoạt động tại Sóc Trăng đã đầu tư tạo ra giải pháp sáng tạo kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp.

- Các giải pháp kỹ thuật đã đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam không được tham gia dự thi.

Điều 4. Tiêu chí đánh giá giải pháp dự thi

Tất cả các giải pháp Sáng tạo Kỹ thuật đăng ký dự thi phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tính mới, tính sáng tạo:

Các giải pháp kỹ thuật dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào đã có hoặc đã được áp dụng trong và ngoài tỉnh trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

- Khả năng áp dụng rộng rãi:

Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả trong tỉnh Sóc Trăng.  

- Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội:

Giải pháp mang lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã được áp dụng trước đó, việc ứng dụng đại trà giải pháp kỹ thuật dự thi phải đảm bảo tính bền vững, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội.

Điều 5.Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và thuyết minh toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 2 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi(theo mẫu)gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi.

- Tên tổ chức dự thi.

- Địa chỉ nơi làm việc.

- Địa chỉ nơi cư trú

- Điện thoại liên hệ.

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân).

- Tên giải pháp dự thi.

- Lĩnh vực dự thi.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm).

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra.

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi (nếu có), đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng,...

Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động....

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm mẫu, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa,... và các tài liệu liên quan (nếu có).

Điều 6.Thời gian nộp giải pháp dự thi, chấm thi, công bố kết quả

1. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi:

Từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 15/7/2017.

Giải pháp dự thi có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Nếu gửi qua bưu điện thì ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần X năm 2016-2017”, ngày ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được xem là ngày nộp Hồ sơ dự thi.

2. Nơi nhận hồ sơ dự thi

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT SÓC TRĂNG     

Số 217 Trần Bình Trọng, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079.3624848 - 079.3624849

3. Chấm thi và công bố kết quả:

- Chấm thi vòng sơ khảo: từ ngày 22/7/2017 đến ngày 29/7/2017.

- Chấm thi vòng chung khảo, đánh giá, xếp hạng các giải pháp dự thi: từ ngày 10/8/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Xét chọn một số giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV năm 2016 - 2017: từ ngày 20/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

- Tổng kết, công bố kết quả, trao giải thưởng cho các tác giả có giải pháp đạt giải Hội thi vào tháng 9/2017.

Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho đến ngày công bố kết quả Hội thi. Hồ sơ dự thi sẽ không được trả lại, riêng sản phẩm và mô hình sẽ được trả lại sau khi trao giải Hội thi, nếu người dự thi có yêu cầu.

Điều 7. Đánh giá giải pháp dự thi

Việc đánh giá các giải pháp dự thi được Hội đồng Giám khảo thực hiện theo Quy chế chấm điểm các giải pháp Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X năm 2016-2017.

Điều 8. Các giải thưởng

- 1 Giải Đặc biệt:                      15.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 6 Giải Nhất, mỗi giải:              12.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 12 Giải Nhì, mỗi giải:                9.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 18 Giải Ba, mỗi giải:                 7.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 24 Giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức

Các giải thưởng kèm theo quyết định khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi theo quy định hiện hành.

Ngoài ra căn cứ theo các quy định của ngành, các tác giả có giải pháp đạt giải còn được xem xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tác giả trẻ tuổi đạt giải sẽ được xem xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc Bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi được xem xét khen thưởng theo quy định.

Điều 9. Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo

- Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo, ban hành Thể lệ Hội thi và Quy chế chấm điểm các giải pháp dự thi.

- Ban Thư ký giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trong phạm vi toàn tỉnh.

- Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về các lĩnh vực dự thi, đảm bảo việc chấm điểm chính xác, khách quan và đúng theo quy định; giúp Ban Tổ chức Hội thi xem xét, đánh giá, xếp hạng các giải pháp dự thi.

Điều 10. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi bao gồm:

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh năm 2016 và năm 2017.

- Kinh phí hoạt động của các đơn vị liên quan.

- Nguồn vận động tài trợ khác(nếu có).

2. Kinh phí của Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai các hoạt động của Hội thi.

- Chi thưởng cho các tác giả có giải pháp đạt giải.

- Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi được Ban Tổ chức lưu giữ như tài liệu mật để bảo vệ quyền lợi của tác giả.

Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi, hồ sơ đăng ký nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Điều 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt thưởng có vi phạm như tranh chấp về bản quyền, vi phạm Thể lệ này đều có quyền khiếu nại đến Ban Tổ chức Hội thi. Thời hạn khiếu nại trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố và trao giải thưởng. Các khiếu nại sau thời hạn nêu trên cũng như các khiếu nại nặc danh sẽ không được Ban Tổ chức xem xét giải quyết.

2. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Hội thi là quyết định cuối cùng.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Ban Tổ chức Hội thi tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp.

Ban Tổ chức sẽ chọn các giải pháp tiêu biểu trong số các giải pháp đạt giải để đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc(nếu có).

Điều 14. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm gì chưa hợp lý, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Thư ký để tổng hợp và trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Biểu mẫu:

Bản mô tả giải pháp dự thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ , 2016-2017

Phiếu đăng ký dự thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, 2016-2017

 

Tham khảo thêm:

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2016-2017

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng