HỘI XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
- Quyết định thành lập Số 368/QĐTC-CTUBND ngày 29/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 12 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 500457
- Fax 0793 826382
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
- Tổng số hội viên 81 hội viên cá nhân và 9 hội viên tập thể (6/2013)
- Nhiệm kỳ đại hội 18/10/2008 (2008-2012)

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:                Châu Kiến Văn

+ Phó Chủ tịch:         Hoàng Văn Xuân

+ Phó Chủ tịch:         Lê Hữu Định

+ Thư ký:                  Hoàng Văn Xuân
- Tôn chỉ mục đích Hội Xây dựng tỉnh Sóc Trăng được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trãi kinh phí, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội Xây dựng tỉnh Sóc Trăng là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân chuyên ngành nghề xây dựng thuộc các lĩnh vực xây dựng công nghiệp, xây dựng giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng, xây dựng thủy lợi, quy hoạch kiến trúc đô thị, kinh doanh vật liệu xây dựng, để cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phân xây dựng tỉnh nhà trong thời kỳ Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm vụ:

-Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Hội viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ các cán bộ chuyên ngành về xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bồ dưỡng kiến thức góp phần đưa ngành xây dựng tỉnh Sóc Trăng từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa-hiện địa hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng; tham giao đóng góp ý kiến xây dựng cơ sở khoa học, hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến chuyên ngành Xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân trong tỉnh.

- Là thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và đời sống; tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông ti, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cho hội viên và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu.


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng