HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

- Tên Hội ở Trung ương
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
- Quyết định thành lập  
- Địa chỉ Số 228 Lý Thường Kiệt, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 02993 812933
- Fax  
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổng số hội viên 268 (tháng 10/2019)
- Nhiệm kỳ đại hội  VI (2019-2024)

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:               

       Trần Minh Lý (kiêm nhiệm)

+ Các Phó Chủ tịch:    

       Sơn Lương (chuyên trách)

       Huỳnh Vũ Lam (kiêm nhiệm)

+ Chánh Văn phòng:

        Diệp Thị Phượng Trang                             

- Tôn chỉ mục đích Hội là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp. Hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý của Nhà nước và theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hội; Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và hoạt động theo nguyên tắc liên hiệphiệp thươngdân chủ
- Chức năng, nhiệm vụ chính

- Thông tin cho các thành viên về những hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các thành viên;

- Đóng góp ý kiến và kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, luật pháp đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng như đối với văn nghệ sĩ nhằm phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi chính trị, nghề nghiệp hợp pháp của các hội viên.

- Cùng các hội viên phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ những tài năng văn học, nghệ thuật. Quan tâm những tài năng trẻ và tài năng trong các dân tộc thiểu số, quan tâm, giúp đỡ văn nghệ sĩ cao tuổi

- Quan hệ và hợp tác với các tổ chức văn học, nghệ thuật trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; góp phần giúp đỡ, hợp tác với các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về hoạt động văn học, nghệ thuật dân tộc theo quy định của pháp luật;

- Góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền về tình hình phong trào và phương hướng phát triển của văn học, nghệ thuật của địa phương

- Tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật có thu theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi văn học, nghệ thuật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng