HỘI NHÀ BÁO TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Nhà báo Việt Nam
- Quyết định thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 2D, Phú lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 620184
- Fax  
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổng số hội viên 92
- Nhiệm kỳ đại hội  

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:          Trần Công Tuấn

+ Phó Chủ tịch:   Tạ Đình Nghĩa

                          
- Tôn chỉ mục đích Hội nhà báo và tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác và nhân dân phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người làm báo Việt Nam

Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật góp phần thức hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; xậy dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh.

Nhiệm vụ:

- Tham gia ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí.

- Tham gia, góp ý trong việc xây dựng các chế độ, chính sách đối với báo chí và người làm báo

- Phối hợp với các tổ chức hữu quan, các cơ quan báo chí để bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ cho hội viên - nhà báo.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hộ viên - nhà báo trong hoạt động báo chí; động viên, khen thưởng kịp thới những hội viên - nhà báo có nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí

- Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động hội

- Hợp tác quốc tế các hoạt động báo chí phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng