HỘI LÀM VƯỜN TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội làm vườn Việt Nam
- Quyết định thành lập Số 851/QĐ-TCCB ngày 22/12/1992 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 14 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 828103- 0793 823206
- Fax 0793 825919
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổng số hội viên 244 (tháng 12/2011)
- Nhiệm kỳ đại hội  

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:                  Dương Minh Hoàng

+ Phó Chủ tịch:           Đinh Văn Đỉnh
- Tôn chỉ mục đích Xây dựng và cũng cố các chi hội; xây dựng mô hình trình diễn
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại

Nhiệm vụ:

Tuyên truyền pháp luật của Nhà nước với việc phát triển kinh tế VAC; Phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật làm vườn, tư vấn kỹ thuật…..Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng