HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
- Quyết định thành lập Số 490/QĐTC-CTUBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ 50 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 02993 624673
- Fax 0299 624694
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
- Tổng số hội viên 121
- Nhiệm kỳ đại hội 2014-2019

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:             Trịnh Công Lý

+ Phó Chủ tịch:      Võ Thành Hùng

+ Tổng Thư ký:     Lý Thị Phương
- Tôn chỉ mục đích Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức cá nhân trong tỉnh Sóc Trăng hoạt động trong lĩnh vực khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết với khoa học lịch sử góp phần xây dựng, phát triển khoa học lịch sử của tỉnh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm nhân dân trong tỉnh về việc học tập, giáo dục lịch sử.
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo Điều lề đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tập hợp các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hoạt động lĩnh vực khoa học lịch sử.

Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong lĩnh vực nghiên cứu, học tập phổ biến và cập nhật thông tin sử học để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành sử học.

- Tư vấn, hợp tác giữa các hội viên địa phương trong ngành đào tạo, học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt; động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài nguyên lịch sử, di sản văn hóa vật thể; tham gia nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương lịch sử các ngành.

- Đề xuất với các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tỉnh về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành sử học tỉnh Sóc Trăng.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực sử học theo quy định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ và tạo điều kiện cho Hội Sử học Sóc Trăng phát triển.

- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án công trình, đề tài nghiên cứu của Nhà nước và xã hội có liên quan đến khoa học lịch sử khi có yêu cầu.

- Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng