HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Điều dưỡng Viêt Nam
- Quyết định thành lập Số 497/QĐ.TCCB.93 ngày 10/4/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ 137 Phạm Hùng, phường 8, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 812633
- Fax 0793 826029
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
- Tổng số hội viên 1.384
- Nhiệm kỳ đại hội VII, 2019-2014

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:          Lê Thanh Mộng

+ Phó Chủ tịch:   Trần Thụy Nhụy

                            Chung Thuận Hưng

                            Trần Thị Mộng Thắm

                            Phùng Văn Thoàn

- Tôn chỉ mục đích Phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên; phổ biến, ứng dụng và phtá triển các kỹ thuật điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏa nhân dân
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội tổ chức, hoạt động theo đúng mục đích tôn chỉ của Điều lệ Hội Điều dưỡng Việt Nam, có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế, Sở Nội vụ

Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỗ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên

- Đề xuất, kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điều dưỡng

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hànhVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng