HỘI CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Chăn nuôi và Thú ý Việt Nam
- Quyết định thành lập số 97/QĐTC-CTUBND, ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Chủ Tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 109 Hùng Vương, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại 0299 3 826932
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
- Tổng số hội viên 131 (tháng 12/2017)
- Nhiệm kỳ đại hội 2017-2020

- Lãnh đạo Hội

+ Chủ tịch:                 Quách Văn Tây

+ Phó Chủ tịch:          Châu Minh Đức

                                    Trần Hoàng An

                                    Phạm Văn Rư 

+ Thư ký:                   Cao Tấn Đạt

 

-Tôn chỉ mục đích

 

Tôn chỉ “Tự nguyện - Hợp tác - Phát triển - Cùng có lợi”

- Mục đích Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng là một hội nghề nghiệp bao gồm những cá nhân, tổ chức pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, có nhu cầu và lợi ích chung, tự nguyện lập ra theo quy định của pháp luật, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật và định hướng trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy ngành chăn nuôi và thú ý tỉnh phát triển ổn định và bền vững, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống hội viên.
- Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 

Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Sóc Trăng, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chăn nuôi, thú y và giết mổ động vật; là thành viên của Hội Chăn nuôi và Thú ý Việ Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

 

- Nhiệm vụ chính

- Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không được lợi dụng hoạt động Hội làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Tập hợp, đoàn kết, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động Hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng