Sơ đồ cơ cấu tổ chức

So do co cau to chuc 7.2015-sc

 

THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI

- Chủ tịch  : ThS. VŨ THỊ HIẾU ĐÔNG           Di động:     0918555104
- Phó Chủ tịch  : ThS. HỨA CHU KHEM           Di động:     0913890178
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký : KS. TRẦN MINH THÀNH           Di động:     0918566004
- Phó Chủ tịch : AHLĐ. HỒ QUANG CUA  Di động: 

0913983172 

- Chánh Văn phòng : KS. VÕ THỊ THU NGA Di động:  0949292179 

 

BAN KIỂM TRA

- Trưởng ban                              : HỒ QUANG CUA       Di động:   0913983172
- Thành viên : LÊ BÌNH NGUYÊN Di động: 0918664764
- Thành viên : VÕ THỊ THU NGA Di động: 0949292179

 

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng                :  VÕ THỊ THU NGA     Di động: 0949292179
       

 

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VÂN, PHẢN BIỆN, GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

Phụ trách ban                             : ThS. HỨA CHU KHEM     

      Di động:

0913890178

 

BAN THÔNG TIN VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Phụ trách ban                             : KS TRẦN MINH THÀNH         Di động: 0918566004

 

 

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng