Banner Ngày 21/9/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )

Một số văn bản, chỉ đạo đáng chú ý trong tuần

Van ban hang tuan

Thay đổi điều kiện chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD quy định nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu như sau:

- Dự án lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, 3, 5, 6 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP và các điều kiện sau:

 • Không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình;
 • ​Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này);
 • Đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Thông tư 03/2023/TT-BXD bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể:

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

 

Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh

Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1483/TCT-KK triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax; eTax Mobile được nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế thực hiên lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp (mã ID), tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo mã ID.

Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp qua Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị/tổ chức phối hợp thu hoàn thiện quy trình, ứng dụng đáp ứng nộp theo ID và thông báo cho cơ quan thuế, người nộp thuế được biết và sử dụng.

Người nộp thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để thực hiện: Tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nộp tiền vào ngân sách nhà nước và tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Kho bạc Nhà nước, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ngân hàng sử dụng mã ID khoản nộp để thực hiện:

- Truy vấn ID khoản phải nộp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

- Sử dụng ID khoản phải nộp tại các thông báo nộp tiền do người nộp thuế cung cấp;

- Sử dụng ID khoản phải nộp để kê khai trên Bảng kê nộp tiền, Giấy nộp tiền để hỗ trợ người nộp thuế lập chứng từ nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước/ngân hàng;

- Sử dụng ID khoản phải nộp bằng phương thức điện tử qua các dịch vụ do Kho bạc Nhà nước/Cổng dịch vụ công Quốc gia/ngân hàng cung cấp.

Cơ quan thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để sử dụng ID khoản phải nộp để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với các nội dung:

- Tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, xử lý bù trừ khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID.

- Xử lý hồ sơ đề nghị tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp theo ID.

 

Quy định mức lương cơ sở của công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, khoản 2 Điều 3 Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng được dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác cho các đối tượng được tăng lương cơ sở;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đồng thời, Điều 2 Nghị định này quy định 09 đối tượng được hưởng lương, phụ cấp bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện theo Luật Cán bộ, công chức.

- Cán bộ, công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập Luật Viên chức.

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo các bảng lương nêu tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.-

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố gồm: Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố...

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

Tuy nhiên, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng cũng được tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022.

Lưu ý: Việc tính lương, phụ cấp tăng thêm này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch.

 

Không được quảng cáo thực phẩm đa cấp bằng hình ảnh bác sĩ

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cụ thể, Nghị định 18/2023 đã bổ sung một số quy định liên quan đến cung cấp thông tin về thực phẩm kinh doanh theo hình thức đa cấp như:

Doanh nghiệp, người tham gia bán hành đa cấp không được cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế.

Đồng thời, không được cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Ngoài ra, quy định về kế hoạch trả thưởng trong mô hình kinh doanh đa cấp cũng được hướng dẫn rõ hơn tại Nghị định 18:

- Kế hoạch trả thưởng phải quy định rõ các cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp, điều kiện đạt được, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả cho từng cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp.

- Kế hoạch trả thưởng chỉ áp dụng đối với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đối với hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định 18 yêu cầu phải có thống kê hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp.

Trước ngày 10 hàng tháng (trừ tháng 01 và tháng 7), doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi tới Sở Công Thương nơi đăng ký hoạt động danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương của tháng trước đó với các thông tin:

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú
 • Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu
 • Số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng
 • Mã số, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp

 

Từ ngày 10/5/2023, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Quyết định 486/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Theo Điều 49 Luật Nhà ở, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm:

- Người có công với cách mạng;

- Hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực nông thôn;

- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị;

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ;

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

 

Quy định về phòng, chống rửa tiền

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Nhận biết khách hàng là một trong những biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Nghị định 19.

Cụ thể, các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:

- Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản khác hoặc khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do tổ chức tài chính cung cấp;

- Khi khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không giao dịch trong 06 tháng liên tục trước đó thực hiện giao dịch nộp, rút hoặc chuyển khoản có tổng giá trị từ 400 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày trừ giao dịch tất toán hoặc rút lãi tiết kiệm, trả nợ thẻ tín dụng...

- Khi khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng hoặc giao dịch của các bên liên quan có một hoặc nhiều dấu hiệu quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31 của Luật Phòng, chống rửa tiền hoặc dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định;

- Khi khách hàng bổ sung thông tin, tài liệu không trùng khớp với thông tin, tài liệu đã cung cấp trước đó hoặc thông tin, tài liệu do đối tượng báo cáo thu thập, xác định.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng như trò chơi trên mạng, casino, xổ số, đặt cược... phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch với tổng giá trị từ 70 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại và dịch vụ tư vấn phải nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 400 triệu đồng hoặc bằng ngoại tệ tiền mặt có giá trị tương đương trở lên trong 01 ngày.

Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý phải nhận biết khách hàng khi thực hiện các giao dịch liên quan đến thành lập, điều hành hoặc quản lý các thỏa thuận pháp lý.

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp phải nhận biết khách hàng khi khách hàng sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba phải nhận biết khách hàng đối với bên thứ ba và người giám đốc hoặc thư ký đó.

Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

 

13 địa điểm cấm hút thuốc lá

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá.

Thông tư này quy định cấm thuốc lá đối với các địa điểm như sau:

- Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và khuôn viên:

 • Cơ sở y tế;
 • Cơ sở giáo dục;
 • Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;
 • Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục số II Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà:

 • Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác;
 • Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi đấu thể thao, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng và các khu vực sinh hoạt chung của khu chung cư và địa điểm công cộng khác.

- Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn:

 • Ô tô;
 • Tàu bay;
 • Tàu điện.

- Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

 • Khu vực cách ly của sân bay;
 • Quán bar, quán karaoke, vũ trường;
 • Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác;
 • Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

Đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá, Bộ Y tế yêu cầu chung:

- Có đặt, in, bố trí biển hoặc chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá. Biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Nội dung thông điệp rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn;
 • Chất liệu biển bền, khó phai; biển đặt ngoài trời chịu được tác động của môi trường bên ngoài;
 • Kích thước, cỡ chữ của biển phù hợp với vị trí, không gian đặt biêtn; chữ đậm, dễ đọc; màu chữ, biểu tượng tương phản với màu nền;
 • Biển đặt tại địa điểm công cộng trong điều kiện không đủ ánh sáng: có phản quang hoặc chiếu sáng biển hoặc hình thức phù hợp khác để bảo đảm dễ nhìn.

- Việc đặt biển bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 • Khoảng cách giữa các biển phù hợp với quy mô, không gian của từng địa điểm;
 • Đặt biển ở vị trí dễ quan sát, khu vực có nhiều người qua lại; cổng vào khu vực khuôn viên, khu vực để xe ngoài trời; đối với khu vực trong nhà đặt tại cửa ra vào, sảnh trước, khu vực tiếp đón, ghế chờ, các tầng của cầu thang bộ, trong thang máy, hành lang có mái che, nhà để xe, nhà vệ sinh.

- Không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẩu và tàn thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

 

Nghiên cứu chu kỳ đăng kiểm ô tô theo số km sử dụng

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo 3239/TB-VPCP ngày 08/5/2023 về cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thông báo nêu rõ, việc khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là yêu cầu cấp thiết.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô, không để xảy ra các sai phạm như thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/5/2023.

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý, an toàn. Trong đó, nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định về:

 • Trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa 02 kỳ kiểm định.
 • Kết quả bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa 02 kỳ kiểm định là cơ sở để kiểm định phương tiện.
 • Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông cơ sở dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam - Cục Cảnh sát giao thông - Đơn vị đăng kiểm - các trung tâm bảo hành phương tiện - đơn vị bảo hiểm phương tiện.

Nghiên cứu hình thức dán tem kiểm định phù hợp, hoặc sử dụng ứng dụng điện tử cho phương tiện sau kiểm định tại trung tâm đăng kiểm hoặc các trung tâm bảo dưỡng có đủ điều kiện.

 

Nghiên cứu cấp lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeid

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh điện tử và xác thực điện tử (VnelD) cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ chứng minh cá nhân có hay không có các án tích. Người dân có thể đến Sở Tư pháp các địa phương đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc thực hiện trực tuyến.

Tuy nhiên, việc cấp phiếu này chưa được thực hiện trực tuyến hoàn toàn, sau khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc của địa phương, người dân phải gửi hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền nộp.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ra mắt hồi tháng 7/2022. Tài khoản định danh điện tử được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Liên quan đến phát triển ứng dụng VNeID tại Nghị quyết 74, Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định người tham gia giao thông cần mang theo các giấy tờ về đăng ký xe, giấy phép lái xe hoặc thông tin về đăng ký xe, giấy phép lái xe tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng VNeID trong mở tài khoản và ứng dụng giải pháp chấm điểm tín dụng; chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có chính sách phí thanh toán ưu đãi, hợp lý để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Ngọc Tú

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 22
Truy cập trong 7 ngày :118
Tổng lượt truy cập : 9,486