Banner Ngày 4/2/2023
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 17/11/2022 )

Một số văn bản, chỉ đạo đáng chú ý trong tuần

Van ban hang tuan

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tập trung vào một số vấn đề trọng tâm gồm: 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Phát triển quỹ đất; 

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; 

- Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; 

- Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; 

- Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; 

- Hộ gia đình sử dụng đất.

Về các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài lấy ý kiến về:

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến về:

Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; 

Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp lấy ý kiến về: 

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất;

Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số;

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học lấy ý kiến về:

Phạm vi điều chỉnh;

Giải thích từ ngữ;

Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không;

Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Bị tai nạn lao động được chủ động đi khám giám định lại

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 18 là sửa đổi quy định về thời hạn giám định lại.

Cụ thể, khoản 8 Điều 1 Thông tư 18 nêu rõ, người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định nếu kết quả đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT, người lao động chỉ được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) kể từ ngày người này được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn gần nhất trước đó.

Đồng thời, quy định về hồ sơ giám định để hưởng chế độ hưu trí với người lao động cũng được sửa đổi, cụ thể, gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy giới thiệu đề nghị giám định của người sử dung lao động với lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Hoặc giấy đề nghị khám giám định với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ hưu, trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, so với quy định cũ, quy định mới yêu cầu giấy này người lao động phải tựu khai rõ các thương tật, bệnh tật đề nghị khám giám định.

- Một trong các giấy tờ sau: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận khuyết tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh, phiếu khám bệnh, phiếu kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc, hồ sơ bệnh nghề nghiệp, biên bản giám định y khoa lần gần nhất (nếu đã được khám giám định).

So với quy định cũ, người yêu cầu khám giám định để nghỉ hưu có thể sử dụng thêm các loại giấy tờ sau đây: Phiếu khám bệnh, phiếu kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc.

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực/giấy xác nhận của công an xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh, cấp trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Theo đó, việc mua, chuyển, mang ngoại tệ do người cư trú là công dân Việt Nam thực hiện hoặc người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam thực hiện hoặc thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài bao gồm:

- Ngoại tệ tự có của cá nhân (ngoại tệ trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, ngoại tệ tự cất giữ);

- Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép.

Trường hợp mua ngoại tệ để mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều với mức phải khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Người cư trú là công dân Việt Nam có nhu cầu ngoại tệ tiền mặt để mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến tại ngân hàng được phép.

Trường hợp không có đồng tiền của nước nơi công dân Việt Nam đến, ngân hàng được phép thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi khác.

Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.

Dán nhãn năng lượng đối với xe máy, ô tô điện từ 01/7/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybird điện.

Theo đó, cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu phải công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của xe trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng.

Cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu căn cứ vào báo cáo tiêu thụ năng lượng để công khai thông tin về mức tiêu thụ năng lượng. Mức tiêu thụ năng lượng công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo trong báo cáo tiêu thụ năng lượng.

Đối với kiểu loại xe được xác định cùng kiểu loại xe với kiểu loại xe đã công khai mức tiêu thụ năng lượng, các cơ sở cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu được phép sử dụng giá trị mức tiêu thụ năng lượng đã công khai để đăng ký mà không cần thử nghiệm lại mức tiêu thụ năng lượng.

Việc công khai thông tin liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng được thực hiện bằng các hình thức:

- Gửi bản công khai mức tiêu thụ năng lượng của kiểu loại xe tới cơ quan quản lý chất lượng để công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý chất lượng;

- Đăng tải mức tiêu thụ năng lượng trên trang thông tin điện tử của cơ sở lắp ráp, sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe (nếu có).

Thông tư 48/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Tp.HCM nâng mức chuẩn nghèo lên cao gấp 2 lần mức chung

Đây là nội dung đáng chú ý được Ban Chấp hành Trung ương quy định tại Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, để phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người TP. HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Nghị quyết số 31 nêu rõ:

Thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách; nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững, nâng mức chuẩn nghèo của Thành phố cao gấp 2 lần so với mức chuẩn chung cả nước. 

Hiện nay, mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đang được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2022-2025 được quy định chi tiết tại Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP như sau:

- Tiêu chí đo lường nghèo đa chiều:

Tiêu chí thu nhập: Khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng/người; khu vực thành thị là 02 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: Dịch vụ xã hội cơ bản gồm 06 dịch vụ gồm việc làm, y tế, nhà ở, giáo dục, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; chỉ số đo lương mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm 12 chỉ số gồm bảo hiểm y tế, dinh dưỡng, việc làm, tình trạng đi học của trẻ em…

- Chuẩn hộ nghèo: Khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt 03 chỉ số đo lường trở lên; khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người từ 02 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường trở lên.

Ngoài ra, mục tiêu phát triển TP. HCM đến năm 2030 là phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động; là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD…

Đến năm 2045, đặt ra mục tiêu TP. HCM sẽ phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, dịch vụ của châu Á; người dân có chất lượng cuộc sống cao…

Nghị quyết 31-NQ/TW được ban hành ngày 30/12/2022.

Trẻ em, người cao tuổi được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim tại rạp

Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.

Theo đó, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Riêng người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Ngoài ra, phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 - 22 giờ.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Nghị định 131/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Ngọc Tú

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

Truy cập hôm nay : 121
Truy cập trong 7 ngày :867
Tổng lượt truy cập : 4,345