Banner Ngày 21/9/2023
Giấy mời tham dự Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, năm 2023 ( 18/08/2023 )
 01/06/2022

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên hiệp các Hội KH&KT) được thành lập theo Quyết định số 192/QĐTC-CTUBND, ngày 17/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ngay khi thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT có 6 hội thành viên, thì hiện nay con số đó đã lên đến 17 hội thành viên (2020). Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ hoặc quy chế của hội mình, có quyền tự chủ, tự quản trong mọi hoạt động, nhưng phải tôn trọng điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT.

Về tính chấtLiên hiệp các Hội KH&KT là tổ chức chính trị - xã hội, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy. Hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT là vận động tập hợp lực lượng trí thức, thực hiện chức năng và nhiệm vụ chính trị và xã hội, không thể hiện tính nghề nghiệp cụ thể.

Các hội ngành tỉnh là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT là tổ chức xã hội – nghề nhiệp cụ thể. Mỗi hội ngành tỉnh hoạt động tronh lĩnh vực nghề riêng của minh.

Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội KH&KT có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp các Hội KH&KT đã qua 3 kỳ đại hội.

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT được Đại hội bầu ra để lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội. Thành viên của Ban chấp hành bao gồm đại diện của tất cả các hội thành viên và một số nhà khoa học, nhà quản lý do Ban thường vụ khoá trước giới thiệu và được đại hội chấp thuận. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu, Ban Thường trực thay mặt Ban Thường vụ điều hành hoạt động Liên hiệp các Hội KH&KT giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. 

Chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT

Được quy định tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trịvà đã được xác định Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21-10-2015, cụ thể:

Chức năng của Liên hiệp các Hội KH&KT

- Tập hợp, đoàn kết đội ngũtrí thức KH&CN; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

- Làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội KH&KT.

 - Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của trí thức KH&CN.

Nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT

Nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được quy định tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ

Trong đó, những nhiệm vụ sau đây được xác định do Đảng và Nhà nước giao:

- Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tạo môi trường dân chủ, rộng mở để thu hút trí thức. Tăng cường các mối quan hệ giữa trí thức KH&CN với Đảng và Nhà nước;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trí thức, làm cầu giữa trí thức với Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác chính trị, tư tưởng giúp trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc;

- Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức;

- Thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Là đầu mối tổ chức các diễn đàn để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước cả ở Trung ương và địa phương.

- Truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; tổ chức phong trào sáng tạo của quần chúng nhân dân, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN; phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN.

Chức năng, nhiệm vụ của Hội ngành tỉnh

Tham gia vào tổ chức Liên hiệp các Hội KH&KT, về cơ bản cũng giống như Liên hiệp các Hội KH&KT, nhưng đối tượng tập hợp là đội ngũ trí thức cùng ngành và hoạt động trong phạm vi ngành nghề nhất định.

Về cơ chế hoạt động

Liên hiệp các Hội KH&KT ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng có chung Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21-10-2015. Mỗi hội ngành tỉnh có điều lệ riêng và hoạt động theo điều lệ của hội. Tuy nhiên, các hội thành viên phải tuân thủ Điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, hoạt động cùng với Liên hiệp các Hội KH&KT về những vấn đề chung có liên quan, nghĩa là thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT. Liên hiệp các Hội KH&KT làm nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động chung, không phải là “cấp trên” của các hội thành viên. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT chịu sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, có nhiệm vụ chỉ đạo các hội ngành tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, cấp ủy các cấp

- Các Hội ngành tỉnh trực tiếp kết nạp hội viên, Liên hiệp các Hội KH&KTkhông làm nhiệm vụ đó; việc tập hợp trí thức KH&CN của Liên hiệp các Hội KH&KT thông qua các Hội ngành tỉnh

- Liên hiệp các Hội KH&KT có nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động cho các hội thành viên.

Về tổ chức bộ máy

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội KH&KT là Đại hội đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm. Các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT theo quy định và cử một đại diện là lãnh đạo tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT. Đại hội bầu Ban Chấp hành. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký/thư ký, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Trên cơ sở đó, hình thành bộ phận Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng.

- Ban Thường trực xây dựng bộ máy Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT, có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Truy cập hôm nay : 21
Truy cập trong 7 ngày :118
Tổng lượt truy cập : 9,482