Banner Ngày 26/3/2023
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII năm 2023 ( 17/11/2022 )

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ III (2017-2022) và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (Liên hiệp Hội) hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 với một số hoạt động nổi bật như sau:

Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Thường trực Liên hiệp Hội học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể đảng viên, người lao động nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ năm 2022 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc đề xuất các cơ chế, giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Toan canh Hoi nghi TK hoat dong LHHST 2022

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động LHHST năm 2022

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc kéo dài nhiệm kỳ đại hội đến năm 2025 để phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt trình cấp có thẩm quyền xem xét; đánh giá sơ kết hoạt động nhiệm kỳ và đề xuất một số chỉ tiêu thực hiện đến hết năm 2025. Lấy ý kiến Ban Chấp hành Liên hiệp Hội về việc miễn nhiệm 02 ủy viên Ban chấp hành theo nguyện vọng. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đơn vị.

Thông qua hoạt động kiểm tra để thăm hỏi, động viên, tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động của các hội thành viên, những khó khăn, vướng mắc của hội, làm cơ sở kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện hỗ trợ cho các hội thành viên hoạt động tốt hơn; đồng thời phát huy ưu thế hiện có của từng hội thành viên trong công tác phối hợp giữa Liên hiệp Hội.

Công tác thông tin và phổ biến kiến thức

Công tác thông tin, phổ biến kiến thức được thực hiện thường xuyên và liên tục thông qua Bản tin Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng định kỳ hàng quý và trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội. Thông qua các kênh thông tin này, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến trí thức, trong lĩnh vực giáo dục vào đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; truyền thông, phổ biến các tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu trao đổi về hoạt động hội, về hoạt động tư vấn, phản biện, về tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Đóng góp ý kiến cho các văn bản: dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Liên hiệp cac Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức; dự thảo “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030”; dự thảo Đề án thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030”; dự thảo báo cáo đầu kỳ lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Phối hợp với đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kết nối Dịch vụ Khoa học Xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học “Nâng cao nhận thức thích ứng biến đổi khí hậu trong sử dụng, phát triển năng lượng tái tạo góp phần phát triển bền vững các mô hình vùng nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng”do Tổ chức FES tài trợ, thông qua sự điều phối của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tham gia các hội đồng tư vấn, phản biện do các UBND tỉnh, các sở ngành thành lập, thẩm định báo cáo đánh gía tác động môi trường, thẩm định kế hoạch sử dụng đất....

Hoạt động khoa học công nghệ

Triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ, tham gia các Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành: Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; Hội đồng tư vấn thẩm định đề cương, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Công tác tôn vinh trí thức

Đề xuất và được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công nhận danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 đối với 01 trí thức của tỉnh.

Tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII (2022-2023). Thực hiện công tác tuyền thông về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội và Bản tin Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi; tập huấn khơi nguồn sáng tạo và xây dựng thuyết minh giải pháp dự thi sáng tạo kỹ thuật cho các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tổ chức thường niên Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi năm nay có 1.595 giải pháp dự thi đến từ 315 điểm trường trong tỉnh. Qua các vòng tuyển chọn cấp huyện và cấp tỉnh, Ban Tổ chức đã chọn được 47 giải pháp khen thưởng cấp tỉnh (02 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích); 05 giải pháp tiêu biểu xuất sắc được xét tham dự Cuộc thi toàn quốc, trong đó có 01 giải pháp đạt giải Khuyến khích. Đối với giải Nhất cấp tỉnh và giải Khuyến khích cấp quốc gia, ngoài giải thưởng Cuộc thi, các em được Hội Khuyến học hỗ trợ học bổng khuyến tài nhằm động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh, tạo thêm động lực cho các em khi tham gia sáng tạo trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhằm nâng cao chất lượng giải các pháp dự thi trong những năm tiếp theo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng bồi dưỡng ý tưởng, xây dựng thuyết trình giải pháp dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” cho 300 đại biểu là đội ngũ giáo viên và học sinh trên địa bàn 02 huyện trong tỉnh. Qua đó, các diễn giả đã truyền cảm hứng cho hàng trăm em học sinh, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo và tự tin hơn đến cới Cuộc thi.

Các hoạt động khác

Tham gia tổng hợp báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo đánh giá việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các báo cáo thường xuyên theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

LHHST

Truy cập hôm nay : 37
Truy cập trong 7 ngày :132
Tổng lượt truy cập : 5,765