Phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết TW6 về phát triển KHCN

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình Giám sát về khoa học và công nghệ (KHCN) ban hành Kế hoạch số 89/KH-MTTW-BCĐCTGSKHCN ngày 19/5/2015 về phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ.

Ke hoach 89

Chương trình phối hợp giám sát nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; Luật Khoa học và Công nghệ tại các bộ, ngành, địa phương; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về KHCN trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thông qua hoạt động giám sát để phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng