Phối hợp hoạt động giám sát và phản biện xã hội giữa MTTQ và Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng

Quy chế phối hợp giám sát và phản biện xã hội giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng quy định chi tiết hình thức, nội dung, trách nhiệm của mỗi bên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội đã được ký ngày 27/11.

Quy che phoi hop MTTQ-LHHST

Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã được quy định tại Quyết định 217-QĐ-TW ngày 12/12//2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền” và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.

Phối hợp trên nguyên tắc dân chủ, tập trung trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Phối hợp trong công tác tuyên tuyền, phổ biến về vị trí, vai trò và trách nhiệm của MTTQ và Liên hiêp hội trong giám sát, phản biện xã hội; xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, chương trình, đề án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng