ĐIỀU LỆ MẪU CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 09/3/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Quỹ).

Theo đó, Quỹ là đơn vị sự nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại khác.

QuyphattrienKHCN

Điều lệ mẫu là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 20), là sự chủ động tích cực triển khai Luật KH&CN năm 2013 vào cuộc sống. So với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định 117/2005/QĐ-TTgtrước đây, Điều lệ lần này có nhiều điểm mới, đặc biệt về cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN.

Những điểm mới của Điều lệ

Thứ nhất, về tính chất và mục đích hoạt động của Quỹ: tính chất và mục đích hoạt động của Quỹ được nêu tại Điều 2 của Điều lệ mẫu: “Quỹ phát triển KH&CN của bộ hoặc tỉnh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cấp phát kinh phí, tài trợ, cho vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi và bảo lãnh vốn vay để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN”.

Như vậy, so với Điều lệ mẫu trước đây (Điều 1.1, Quyết định 117), Dự thảo đã bỏ đi yêu cầu “phải bảo toàn vốn, bù đắp chi phí”. Quy định mới của Thông tư hoàn toàn phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động KH&CN. Bởi hoạt động KH&CN bao gồm một hay nhiều hoạt động cụ thể: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, không phải bao giờ cũng thành công để thu hồi vốn đầu tư hoặc thành công nhưng chưa được thị trường công nhận giá trị thì cũng khó có thể thu hồi đầy đủ vốn đầu tư để có thể “bù đắp chi phí”, “bảo toàn vốn”. Nhiệm vụ mới của các Quỹ đảm nhiệm với tính chất cấp phát kinh phí, tài trợ, cho vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi và bảo lãnh vốn vay để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN thì khó có thể bảo toàn vốn như quy định trước đây.

Điều chỉnh lần này ở Thông tư chính là sự khai thông những bế tắc cho các Quỹ địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, hầu hết các Quỹ địa phương đang trong tình trạng “nằm im, chờ thời” không dám hoạt động, vì sợ không bảo toàn được vốn. Thực tiễn hoạt động của hơn 30 Quỹ địa phương cho thấy, các Quỹ chỉ thực hiện chức năng cho vay, hoặc bảo lãnh vay, không thực hiện chức năng tài trợ để bảo toàn vốn. Mặc dù vậy nhưng nhiều Quỹ cũng không thể bảo toàn được vốn, đang phải “treo” những khoản nợ lớn khó đòi so với vốn điều lệ vì những rủi ro trong  hoạt động KH&CN đã nêu ở trên.

Thứ hai, về sử dụng vốn hoạt động: phạm vi  sử dụng vốn hoạt động được đề cập tại Điều 5 của Điều lệ mẫu rộng hơn trước đây (Điều 7, Quyết định 117). Theo Quyết định 117 trước đây, vốn tại Quỹ chỉ được sử dụng để tài trợ từ 20-30% kinh phí thực hiện đề tài/dự án (tài trợ tối đa 30% để thực hiện các đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới; tối đa không quá 20% tổng kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; cho vay với lãi suất thấp hơn mức lãi suất của ngân hàng thương mại tại thời điểm cho vay hoặc không lấy lãi để thực hiện dự án), nay Thông tư đã có những sửa đổi, bổ sung để đưa các hình thức sử dụng vốn linh hoạt hơn rất nhiều. Việc sử dụng vốn có 5 hình thức: (1) Cấp kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân cấp giao cho bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý, các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ (hoặc tỉnh); (2) Tài trợ cho các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do tổ chức, cá nhân đề xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ (hoặc tỉnh); (3) Cho vay các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ (hoặc tỉnh); (4) Hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN của bộ (tỉnh), nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KH&CN công lập; (5) Bảo lãnh vốn vay cho các nhiệm vụ KH&CN do Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) giao.

Thứ ba, về vốn hoạt động: theo Điều 3, Điều lệ mẫu, ngoài việc được cấp vốn điều lệ một lần từ ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp KH&CN. Đồng thời, Quỹ còn được nhận ủy thác từ ngân sách sự nghiệp KH&CN hàng năm cấp thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân cấp quản lý cho bộ (hoặc tỉnh), các nhiệm vụ KH&CN do bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý; các khoản thu từ kết quả hoạt động của Quỹ; nhận ủy thác từ Quỹ phát triển KH&CN của bộ, tỉnh; kinh phí điều chuyển từ quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý; kinh phí điều chuyển tự nguyện hoặc nhận ủy thác từ quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp ngoài Nhà nước; các khoản đóng góp tự nguyện, hỗ trợ, hiến tặng... Đây chính là những ưu điểm nổi bật của Thông tư. Chính điều này, phá thế cô độc của các Quỹ trước đây, tạo nên mối liên kết mạng lưới của hệ thống Quỹ trung ương, địa phương, doanh nghiệp để cùng hỗ trợ tạo điều kiện cho phát triển.

Với 3 điểm mới cơ bản trên sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho hoạt động của các Quỹ địa phương, thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2015; các Bộ, tỉnh đã lập Quỹ và ban hành Điều lệ trước thời điểm, trong thời hạn 06 tháng phải điều chỉnh, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư này.

Việt SơnVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng