Tổ chức Diễn đàn Khoa học để lắng nghe ý kiến và phát huy trí tuệ, tâm huyết của trí thức

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) sẽ tổ chức Diễn đàn Khoa học để lắng nghe ý kiến và phát huy trí tuệ, tâm huyết của trí thức. Về bản chất, việc xây dựng diễn đàn không chỉ là tạo kênh thông tin, càng không phải là tạo kênh thông tin một chiều, mà chính là xây dựng cơ chế đảm bảo lòng tin, đảm bảo rằng ở đó trí thức được tôn trọng, được tạo điều kiện để làm việc và được đề xuất những ý tưởng của mình.

Pham Van Tan

TS Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương số 27 khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng đề án: “Thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội” để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Sau một thời gian tích cực triển khai xây dựng đề án, ngày 15/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg cho phép thí điểm tổ chức Diễn đàn và giao cho 3 cơ quan đó là 2 Viện Hàn lâm và Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Việc thí điểm tổ chức Diễn đàn sẽ thực hiện trong 5 năm. Hàng năm các cơ quan này đánh giá kết quả thí điểm tổ chức Diễn đàn, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng để xem xét.

Tổ chức một số diễn đàn khoa học hướng vào các nội dung cụ thể của những đề án đang được xã hội quan tâm với mục đích nhằm phát huy vai trò, trí tuệ và tâm huyết của trí thức khoa học trong việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội để góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua Diễn đàn, tạo môi trường gắn kết giữa đội ngũ trí thức khoa học với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Hải (theo BĐV)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng