Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (2015-2020)

Ngày 3/6/2015, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (LHH VN) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã chính thức diễn ra. 

Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều vị khách quý.

 Toan canh Dai hoi VII

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VII

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam cho biết: Trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 42- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển LHH VN đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 – 2015), LHH Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và hoàn thành được mục tiêu phát triển về mặt tổ chức. Hiện nay LHH Việt Nam đã có 140 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp các Hội KH&KT ở tất cả các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và 77 hội ngành toàn quốc, tập hợp hơn 2,8 triệu hội viên, trong đó có trên 1,5 triệu trí thức KH&CN trong cả nước.

 GS Dang Vu Minh bao cao truoc Dai Hoi VII

 GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Trong nhiệm kỳ qua, LHH VN đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH VN ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh khẳng định: Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã thể hiện rõ quan điểm: LHH VN là “tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong và ngoài nước”. Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) còn nhấn mạnh mục tiêu “đến năm 2020, xây dựng LHH VN trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức”. Với những quan điểm chỉ đạo đó, Đại hội lần này tập trung đóng góp ý kiến cho các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, cũng đã có nhiều tham luận đóng góp vào hoạt động của LHH Việt Nam. Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng cho rằng, LHH VN trong nhiệm kỳ tới cần tích cực đẩy mạnh các hoạt động vốn là thế mạnh của LHH VN như phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức, đặc biệt là hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội. Ông Hùng cho rằng, để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH VN đạt kết quả cao, cần phải quy định loại dự án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH VN và các hội thành viên; về phía LHH VN cần có sự chủ động đề xuất các vấn đề xã hội quan tâm với các cơ quan, hữu quan để lập kế hoạch tổ chức thực hiện…

Cũng tại Đại hội, Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của LHH VN khóa VII (nhiệm kỳ 2010 – 2020); Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của LHH VN khóa VI (nhiệm kỳ 2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ khóa VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đại hội cũng bầu ra các chức danh lãnh đạo của LHH VN trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó GS.TSKH Đặng Vũ Minh tái đắc cử chức Chủ tịch LHH VN. Bốn Phó chủ tịch LHH VN trong nhiệm kỳ mới gồm TS Vũ Ngọc Hoàng, TS Phan Tùng Mậu, TSKH Nghiêm Vũ Khải, và TS Phạm Văn Tân.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, LHH VN sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội; Nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc... LHH VN cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Phát triển mạnh công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; Thúc đẩy phát triển các hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo KH&CN Việt Nam. Ngoài ra, LHH VN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống LHH VN, tăng cường và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế…; Phấn đấu đạt được mục tiêu chiến lược là đến năm 2020, LHH VN trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ trung ương đến địa phương; Giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN…

GS. TSKH Đặng Vũ Minh khẳng định: “Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, chúng ta luôn nhận thức được rằng, trong tất cả những thành tích mà LHH VN đạt được trong nhiệm kỳ qua có công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và hội viên các hội thành viên. Từ diễn đàn của Đại hội hôm nay, thay mặt tất cả đại biểu tham dự Đại hội, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả những cán bộ và hội viên thuộc các thế hệ đi trước đã cống hiến hết sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của LHH VN”.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng