Hội thảo "Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”

Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội toàn quốc năm 2018 tại tỉnh Tiền Giang,  chiều 23/8/2018, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo "Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới” với sự tham gia đông đủ của 63 Liên hiệp Hội địa phương trong cả nước.

20180823 133746-bis

TS. Phạm Văn Tân trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị

Ngay sau phần phát biểu khai mạc của GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS. Phạm Vân Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo đề dẫn về Đề án “Hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương trong tình hình mới phù hợp với các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng”. Theo đó, trải qua 35 năm thành lập, từ tổ chức với 15 hội thành viên khi thành lập, Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển. Đến nay hệ thống Liên hiệp Hội đã hình thành 2 cấp với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 86 hội ngành toàn quốc và hơn 900 tổ chức KH&CN, tổ chức trực thuộc, tập hợp hơn 2,8 triệu trí thức và những người hoạt động có liên quan đến KH&CN. Vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội ngày càng được củng cố, uy tín và ảnh hưởng trong xã hội của Liên hiệp Hội đã được khẳng định. Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, được Nhà nước đảm bảo kinh phí, nhân lực và các điều kiện khác để hoạt động. Năm 2009, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì xây dựng Đề án “Củng cố, kiện toàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức. Năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Đề án đã được Ban Bí thư thông qua, trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 327/BNV-TCPCP ngày 19/01/2012 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương “Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ở Trung ương và địa phương đang có sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vì vậy Liên hiệp Hội ở Trung ương và nhất là các địa phương sẽ chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thực tế, năm 2018 đã có một số Liên hiệp Hội địa phương chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức, hoạt động và tiềm ẩn hậu quả khó lường đối với hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trước tình hình đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động báo cáo, phản ảnh, kiến nghị liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng. Căn cứ vào báo cáo và đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư: “Giao Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trình các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến”. Căn cứ tình hình thực tế của hệ thống Liên hiệp Hội, Tổ biên soạn đề xuất tên của Đề án là “Hoàn thiện tổ chứ bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tình hình mới phù hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng”.

gb2

TS. Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch Liên hiệp Hội Tiền Giang trình bày tham luận tại Hội nghị

Trong Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung có liên quan đến Đề án như: thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương; mối quan hệ Liên hiệp Hội với hội thành viên; đề xuất nhiều nội dung có liên quan đến hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, nguồn lực và các điều kiện hoạt động đối với Liên hiệp Hội.

20180823 133636-bis

GS.TSKH Đặng Vũ Minh phát biểu kết luật tại Hội Nghị

Sau khi nghe tiếp thu, giải trình của đại diện Tổ biên soạn Đề án, GS.TSKH Đăng Vũ Minh phát biểu kết luận Hội nghị. Trong đó, khẳng định sự cần thiết phải xây dựng Đề án trong tình hình hiện nay. Liên hiệp Hội cần xác định rõ trực thuộc quản lý của Đảng hay Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thống nhất sử dụng trong toàn hệ thống Điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về biên chế, con số 10-15 được đa phần các Liên hiệp Hội địa phương đề xuất để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Về cán bộ, ở thời điểm hiện nay chưa thể xác định mô hình nào tốt nhất, vấn đề là phải chọn người lãnh đạo hội có uy tín, làm việc có hiệu quả. Cuối cùng, Đề án cần xác định những nhiệm vụ chủ yếu của Liên hiệp Hội, đây là vấn đề rất quan trọng cần thể hiện trong Đề án. Với sự quan tâm, ủng hộ của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ/ngành và đặc biệt sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đề án sẽ hoàn thành tốt đẹp.

HCKVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng