Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng đạt được những kết quả sau:

IMG 0481

 

Ông Hứa Chu Khem, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị Giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ, ngày 03/11/2014

1. Công tác củng cố và phát triển tổ chức, thực hiện vai trò thành viên ỦBMTVN tỉnh Sóc Trăng

Triển khai kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2014 và tổ chức tuyên truyền các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng như tuyên truyền Việt Nam là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp Quốc; triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phục vụ các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2014. Dự Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội Luật gia và Hội Khoa học lịch sử tỉnh; tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.

Xây dựng đề án vị trị việc làm giai đoạn 2015-2017 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật gửi Sở Nội vụ. Bầu miễn nhiệm 01 Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; phê duyệt và triển khai thực hiện đề án thành lập đơn vị khoa học và công nghệ trực thuộc. Ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ 02 ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2012-2017. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực và Ban Chấp hành Công đoàn. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và Quy chế nâng lương trước thời hạn.

Làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về việc xúc tiến thành lập Hội tin học.

Tham dự Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 6 (khóa VI) tại Hà Nội nhằm thảo luận và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và các đề án liên quan; lấy phiếu thăm dò ý kiến của các Ủy viên Hội đồng Trung ương về nhân sự chủ chốt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII. Tham dự Hội nghị giao ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật năm 2014 tại Lào Cai.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”.

Tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trần Đề đến năm 2020; Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015) của huyện Thạnh Trị và Cù Lao Dung.

Tham gia góp ý kiến 08 dự án luật: Luật Căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật thi hành án dân sự; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật hôn nhân, gia đình (sửa đổi);

Tham gia Hội đồng xét duyệt sáng kiến của tỉnh, chấm điểm các sáng kiến phục vụ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014.

3. Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, hội thảo, hội thi; đào tạo

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Theo đó, Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần theo thời gian tổ chức của Hội thi cấp quốc gia.

Trình Chủ tịch UBND ban hành Quy chế tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Theo đó, Cuộc thi được định kỳ tổ chức hàng năm; tổ chức Cuộc thi ở hai cấp: huyện và tỉnh. Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ III/2014; phát động Cuộc thi lần thứ IV/2015; hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị, thành phố triển khai triển khai Cuộc thi

Xuất bản Bản tin “Diễn đàn tri thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng” định kỳ hàng quý. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang tin điện tử của Liên hiệp Hội.

Đề xuất và được UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chấp thuận cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Nam bộ năm 2014 và Hội thảo khoa học chuyên đề “Giải pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản khu vực Nam bộ”.

Phối hợp với các Hội thành viên xây dựng và đăng ký Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Tham dự Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng chống tấn công mạng” do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

4. Hoạt động khoa học và công nghệ

Góp ý dự thảo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Cử cán bộ tham gia Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tư vấn xác định các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn dự kiến thực hiện năm 2015. Họp Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh xem xét, quyết định danh mục các nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ dự kiến thực hiện nam 2015.

Cử cán bộ tham gia Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định 07 đề tài cấp tỉnh: "Lai tạo và chọn 100 dòng lúa thơm phục vụ các vùng trồng lúa thơm tỉnh Sóc Trăng", đề tài "Lịch sử truyền thống Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (1947-2012)", đề tài "Lịch sử đấu tranh cách mạng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sóc Trăng"; "Sinh hoạt tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng (30/4/1975-2012)", đề tài "Lịch sử 30 năm kháng chiến lực lượng vũ trang huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)", đề tài “Lịch sử 30 năm kháng chiến lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)” và đề tài “Lịch sử 30 năm kháng chiến lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)”; tham gia Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình khai thác thông tin Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương tại các điểm chùa Khmer tỉnh Sóc Trăng".

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động họp mặt trí thức Sóc Trăng nhân "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam" 18/5 như: đánh giá đóng góp của khoa học và công nghệ trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; ghi nhận, biểu dương của lãnh đạo UBND tỉnh đối với các nhà khoa học, công nghệ tiêu biểu, nhà giáo nhân dân, nhà gáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, văn nghệ sĩ trong tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; trao tặng danh hiệu Nhà nước cao quý cho Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Cử cán bộ tham gia Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014 theo đề nghị của Sở Công thương.

Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc TrăngVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng