Một số hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 04/7, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên Hiệp Hội) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, hoạt động Liên hiệp Hội có một số kết quả đáng ghi nhận như sau:

Khem phat bieu

Ông Hứa Chu Khem, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận tại Hội nghị

Công tác chính trị - tư tưởng; củng cố và phát triển tổ chức, thực hiện vai trò thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

Liên hiệp Hội luôn quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 và lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức học tập, quán triệt chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tham dự nhiều Hội nghị trực tuyến chuyên đề định kỳ hàng tháng do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức.

Tích cực tham gia các hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức như tham gia phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 -2019. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá IX. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tham gia đăng ký công trình, phần việc chào mừng Đại hội.

Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương giao cho Liên hiệp Hội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt hàng năm trí thức, văn nghệ sĩ với lãnh đạo tỉnh để lắng ý kiến, đối thoại với trí thức về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng (đây là một trong những nội dụng quan trọng nằm trong Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016-2020, một số kết quả như sau:

Tham gia Hội đồng Xác định nhiệm vụ và tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh dự kiến thực hiện từ năm 2019; Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định 04 dự án; Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 04 đề tài và 02 dự án; Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 01 đề tài; họp thẩm định dự toán kinh phí 01 dự án; tham gia Tổ chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của 02 đề tài; tham dự nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài.

Tham gia Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do UBND tỉnh thành lập; Hội đồng xét chọn “Nhà khoa học của nhà nông” cấp tỉnh do Hội Nông dân tổ chức. Dự Hội nghị giới thiệu về sản xuất lúa đặc sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Tham gia Đoàn công tác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, tổ chức triển khai công tác giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 01/02/2013 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đoàn công tác đã tổ chức giám sát tại các đơn vị trong tỉnh. Liên hiệp Hội đã có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU nêu trên.

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợpgiữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên hiệp Hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, nhằm phát huy thế mạnh của các bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo các được quy định hiện hành, cụ thể: phản biện dự thảo đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia phản biện tại các Hội đồng chuyên môn do UBND tỉnh, các sở, ngành thành lập. Tham gia đóng góp các dự thảo dự án luật do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, hội thảo, hội thi; đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện công tác thông tin, phổ biến kiến thức, diễn đàn tư vấn, phản biện xã hội qua việc xuất bản định kỳ Bản tinquý 1&2 “Diễn đàn tri thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng” và trang thông tin điện tử.

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII năm 2019. Xét chọn các giải pháp dự Cuộc thi thi toàn quốc. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI (2018-2019).

Hoạt động khác

Đóng góp dự thảo Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thu NgaVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng