Hội Luật gia tỉnh tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai công tác năm 2019

Chiều ngày 25/01/2019, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X nhiệm kỳ 2014-2019, tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Toan canh HN

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành thắng lợi trong tất cả các mặt hoạt động. Các chỉ tiêu, đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Về công tác xây dựng và củng cố phát triển tổ chức các cấp Hội Luật gia luôn thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, trong năm đã kết nạp mới được 50 hội viên (đạt 100% kế hoạch đề ra) nâng tổng số hội viên của Hội lên 1.036 hội viên, thực hiện việc cấp, đổi thẻ cho 44 hội viên, thành lập mới 01 chi hội, nâng tổng số chi hội lên 67 chi hội. Ban hành Kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tiến hành Đại hội đến nay đã có 17/38 chi hội Đại hội xong.

Trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, trong năm các cấp Hội đã đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp luật do Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương yêu cầu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” một cách có hiệu quả, tổ chức 01 Hội thảo chuyên đề, 17 cuộc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, 90 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đến hơn 12.000 người dân và cán bộ, công chức, viên chức. Tư vấn pháp luật 1.822 vụ việc trong đó có 1.587 vụ việc miễn phí. Riêng Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh được 255 vụ việc về các lĩnh vực như: Dân sự, hình sự, Đất đai, HNGĐ,…

Công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tham gia hòa giải cơ sở cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm các cấp Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp nhận 4.548 vụ trong đó hòa giải thành là 3.834 vụ, đạt tỷ lệ 84,3%. Phối hợp với Sở Tư pháp hỗ trợ các địa phương tổ chức 21 lớp Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng làm hòa giải ở cơ sở tại 11 huyện, thị xã, thành phố với 4.650 đại biểu, cấp phát 4.220 Sổ tay kiến thức pháp luật dành cho các đối tượng.

Tang Bang khen

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng đã được Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 09 tập thể và 76 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 76 cá nhân.

Tại Hội nghị bà Nguyễn Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã triển khai Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư và Công văn số 878-CV/TU ngày 28/12/2018 của tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác của Hội Luật gia. Bà Hằng nhấn mạnh các cấp Hội Luật gia cần thực hiến đúng mục đích, tôn chỉ, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo thiết thực, cụ thể, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Chú trọng củng cố các chi hội hoạt động chưa thật hiệu quả, chuẩn bị nhân sự, văn kiện tiến hành tổ chức Đại hội, đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024. Phát triển đội ngũ Luật gia có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực hoạt động công tác Hội. Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp luật, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường hợp tác với các cơ quan hữu quan, ký kết các văn bản phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Luật gia trong hệ thống chính trị ở địa phương./.

Hội Luật gia tỉnh STVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng