Hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội Sóc Trăng năm 2018

Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, tích cực tham gia hoạt động thông tin phổ biến kiến thức, khoa học và công nghệ, tư vấn phản biện, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức là những hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng trong năm 2018.

20180919 081603-bis

Liên hiệp Hội tham gia phản biện với Mặt trận tổ quốc tỉnh năm 2018

Tổ chức thành công đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022           

Được sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, các tổ chức khoa học công nghệ và các hội thành viên, Liên hiệp Hội đã tổ chức hiệp thương, sau đó tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội khoá III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 33 ủy viên Ban Chấp hành. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã có thư mời 04 tổ chức gia nhập hội thành viên của Liên hiệp Hội nhằm tăng cường,củng cố và phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệcủa tỉnh nhà.

DSC 0692-bis

Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội 

Về công tác chính tri – tư tưởng đối với trí thức; thực hiện vai trò thành viên tích cực của Mặt trận tổ quốc tỉnh

Liên hiệp Hội luôn quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 và lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Thông tin, tuyên truyền về việc cảnh giác hoạt động lôi kéo, lừa đảo của “Hội Thánh Đức chúa trời”, công tác thông tin đối ngoại và biển, đảo, biên giới trên đất liền năm 2018. Tích cực tham gia các hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức như tham gia phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá IX. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tham gia đăng ký công trình, phần việc chào mừng Đại hội.

Tích cực trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức; hoạt động khoa học và công nghệ

Xuất bản định kỳ hàng quý Bản tin “Diễn đàn tri thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng” với số lượng 2000 bản/năm, với 85 tin/bài thuộc 6 chuyên mục; cập nhật 136 tin/bài và 32 ảnh/video clip lên trang tin điện tử của Liên hiệp Hội.

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016-2020, một số kết quả trong năm 2018, như:  Tham gia Hội đồng Xác định nhiệm vụ và tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh dự kiến thực hiện từ năm 2019; Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định 04 dự án; Hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 04 đề tài và 02 dự án; Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 01 đề tài;tham gia Tổ chuyên viên đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của 02 đề tài; tham dự nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài. Tham gia Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do UBND tỉnh thành lập; Hội đồng xét chọn “Nhà khoa học của nhà nông” cấp tỉnh do Hội Nông dân tổ chức.

Phối hợp Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban ngành tỉnh triển khai hoạt động tư vấn, phản biện xã hội

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợpgiữa Mặt trận tổ quốc tỉnh và Liên hiệp Hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, nhằm phát huy thế mạnh của các bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã được quy định tại Quyết định 217-QĐ-TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: phản biện dự thảo đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2025; phản biện xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Ký kết Chương trình phối hợp số 10/CTPH-MTTQ-TCTV-TNMT ngày 08/10/2018 với Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội khác về giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019.

Tham gia Đoàn công tác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, tổ chức triển khai công tác giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 01/02/2013 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đoàn công tác đã tổ chức giám sát tại một số huyện ủy và sở, ngành liên quan.

Tham gia Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 11 huyện, thị, thành trong tỉnh; tham gia Hội đồng nghiệm thu dự án "Thành lập khu bảo tồn loài sinh - cảnh rừng tràm Mỹ Phước" do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Tham gia đóng góp 8 dự thảo dự án luật do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tôn vinh trí thức

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt 125 trí thức, văn nghệ sĩ - lãnh đạo tỉnh nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018. Qua đó, tạo sự phấn khởi trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với trí thức, văn nghệ sĩ cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng khởi sắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

anh 2DSC 1008

Lãnh đạo tỉnh dự buổi họp mặt

Được UBND tỉnh giao chủ trì tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật định kỳ 2 năm/1 lần và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm. Với cách làm sáng tạo của mình, qua từng năm, Liên hiệp Hội đã nâng cao chất lượng Cuộc thi, Hội thi trở thành phong trào lao động sáng tạo mạnh trong quần chúng nhân dân.

IMG 20180911 101223-bis

Ông Hứa Chu Khem, Trưởng BTC Cuộc thi trao giải Nhất cho các em đạt giải

Năm 2018, cùng với sự phối hợp của Sở KH&CN, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên hiệp Hội tổ chức Cuộc thi thu hút 389 trường trong toàn tỉnh tham gia với 2.617 giải pháp đăng ký, có 353 giải pháp đạt giải cấp huyện, có 51 giải pháp đạt giải cấp tỉnh với tổng số tiền thưởng hơn 69 triệu đồng, có 01 giải pháp đoạt giải Ba trong Cuộc thi toàn quốc.

20181127 083336

Ông Hứa Chu Khem - PCT Liên hiệp các Hội KH&KT, PT BTC Hội thi phát biểu phát động Hội thi

Tương tự, cùng với sự phối hợp của Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp Hội tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI (2018-2019). Đây là Hội thi mang tính quần chúng, có ý nghĩa rất thiết thực, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống. Qua đó, phát hiện những nhân tố điển hình cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tỉnh. Năm 2018, giải pháp sáng tạo kỹ thuật “Máy xúc lúa đóng bao đa năng” của tác giả Quách Văn Hôm (nông dân huyện Thạnh Trị, đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, 2016-2017) được Sở KH&CN, Liên hiệp Hội thống nhất kiến nghị UBND đề xuất và được công nhận là một trong số 73 giải pháp được Mặt trận tổ quốc Việt Nam tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Có thể nói sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi, Hội thi là từ sự kết hợp sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, nhiều kênh thông tin như truyền hình, báo, website, tờ rơi, từ sự tích cực vận động của thành viên ban tổ chức và tinh thần hưởng ứng, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, trường học./.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng