Sơ kết hoạt động năm 2018 của Liên hiệp các Hội KH&KT Sóc Trăng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018, Hoạt động 6 tháng đầu năm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên hiệp hội) có nhiều kết quả tốt trong công tác tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, đã tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia hoạt dộng KH&CN; tích cực tham gia tư vấn, góp ý kiến các dự thảo luật; các hoạt động tôn vinh, sáng tạo kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

IMG 20180910 154518-bis

Toàn cảnh Hội nghị  

Về công tác chính trị, tư tưởng. Tham gia học tập và tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cơ quan Liên hiệp hội. Gắn với tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 gắn với chuyên để “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nhân đạo, nhân văn”.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sớ/ngành liên quan tham  mưu với Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện công tác rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý của Liên hiệp Hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW; củng cố, kiện toàn Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

Duy trì và đảm bảo chất lượng các cuộc họp ban chấp hành theo quy định; chủ động phối hợp với Liên hiệp Hội các tỉnh bạn để trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng khoá III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.Trao đổi định kỳ với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xem xét, lựa chọn, đề xuất các chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội trong năm 2018. Triển khai Quy chế số 01/QCPH-MTTQ-LHH ngày 27/11/2017 về “Phối hợpcông tác giám sát và phản biện xã hội giữa Liên hiệp hội và Ủy ban MTTQVN tỉnh”. Với mục đích phát huy thế mạnh của các bên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã được quy định tại Quyết định 217-QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền” và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.Trong năm 2018, hai bên đã xác định một số nhiệm vụ cùng phối hợp giám sát theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Tham gia Hội đồng thẩm định: Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Thị xã Vĩnh Châu, huyện Long Phú, huyện Vĩnh Châu; dự án “Thành lập khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn huyện Cù Lao Dung”; dự án “Điều tra đánh giá ô nhiễm đất”; dự án “Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Sóc Trăng”. Tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự án luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể thao; dự án Luật Đo đạc và Bản đồ; dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc; dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Tham gia Đoàn Giám sát (do Tỉnh ủy thành lập, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn) việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghị và hội nhập quốc tế. Đoàn tiến hành giám sát tại các cơ quan: Ban Thường cụ Thành ủy Sóc Trăng, Thị ủy Vĩnh Châu, Huyện ủy Mỹ Xuyên, Huyện ủy Châu Thành, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế.

Về hoạt động khoa học và công nghệ. Hưởng ứng kế hoạch tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam của Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, Liên hiệp Hội chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào mừng theo hướng dẫn của Bộ KH&VN và Liên hội Việt Nam. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020, như tham gia các hội đồng KH&CN xác định, tư vấn, đánh giá, tuyển chọn  các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; Phối hợp xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN trình UBND tỉnh ban hành: Quy định về tư vấn, thẩm định, đánh giá và tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; dự thảo Chương trình hợp tác hoạt động KH&CN giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2023; dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động KH&CN giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tham gia Hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng. Dự và tham luận nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh.

Về hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, giải thưởng, tôn vình trí thức. Tổ chức tuyên truyền cho giải thưởng khoa học công nghệ; tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH&CN tham mưu Tỉnh ủy tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu xuân 2018; phối hợp Sở KH&CN tham mưu cho UBND tỉnh giới thiệu các giải pháp sáng tạo KH&CN vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.  Xuất bản định kỳ hàng quý 500 Bản tin/quý “Diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng”, với hơn 50 tin/bài thuộc 6 chuyên mục; cập nhật hơn 60 tin/bài và 30 ảnh/video clip lên trang tin điện tử của Liên hiệp hội.

Về tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.Thực hiện Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, Cơ quan Liên hiệp Hội đã tích cực chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội; hiệp thương với các Sở, ban, ngành, các hội thành viên về nhân sự tham gia ban chấp hành; xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nhân sự chủ chốt Liên hiệp Hội; xem xét, đề xuất Liên hiệp Hội Việt Nam khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích hoạt động tronh nhiệm kỳ. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 21/8/2018.

Một số tồn tại, khó khăn

Công tác vận động, tập hợp và phát huy trí tuệ của trí thức KH&CN, nhất là các trí thức trẻ trong các cơ quan, doanh nghiệp còn chế.

Sự phối hợp giữa hội thành viên với Liên hiệp Hội chưa chặt chẽ; một số hội thành viên trong thời gian dài không hoạt động do có khó khăn về nguồn nhân lực, kinh phí nhưng chậm có biện pháp khắc phục.

Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội chưa được triển khai; Liên hiệp Hội chưa chủ động đề xuất phản biện những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết nêu trên, trong đó có một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội, các hội thành viên có tính chất đặc thù.

Một số kiến nghị, đề xuất

- Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, trong đó đánh giá sâu về vau trò của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền của địa phương đối với tổ chức Liên hiệp Hội.

- Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ quy định thống nhất về tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội trong phạm vi cả nước, nhất là biên chế và tài chính.

- Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho Liên hiệp Hội. Đề xuất Bộ Tài chính ban hành định mức tư vân, phản biện phù hợp với điều kiện hiện nay.

- Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản  biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

TMTVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng