TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI LUẬT GIA THỊ XÃ NGÃ NĂM NĂM 2015

Ngày 20/01/2016, Hội Luật gia Thị Xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thuý Hằng - Uỷ viên Ban Chấp hành  Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, ông Nguyễn Minh Thuận - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, ông Trần Trung Lập - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, ông Phạm Việt Triều - Phó Chủ tịch HĐND, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp thị, lãnh đạo các chi Hội và các  Ủy viên Ban Chấp hành thị Hội.     

TKHLG-TXnganam

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Hội Luật gia thị xã Ngã Năm năm 2015

Ông Nguyễn Việt Ba - Phó Chủ tịch thị Hội trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo nhận định, trong năm qua, mặc dù hoạt động hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vượt khó, thị Hội đã có nhiều kết quả hoạt động đáng ghi nhận như:

- Tổ chức 20 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông, Luật Phòng cháy Chữa cháy, Luật An toàn Vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ Môi trường.....với hơn  2.000 lượt người tham dự; tham gia đóng góp ý kiến trên 10 dự án luật, phối hợp với ngành chức năng tham mưu cho UBND thị xã thẩm định 30 dự thảo Nghị quyết HĐND xã, phường ban hành đúng thẩm quyền và qui định của pháp luật;

- Hướng dẫn và góp ý cho các tổ hoà giải giải quyết 288 vụ việc (trong đó hoà giải thành 202 vụ việc);

- Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng nghèo, chính sách..... 161 trường hợp, tham gia với bộ phận tiếp công dân tuyên truyền, giải thích pháp luật được 21 cuộc, có 117 lượt người dự.

Bà Nguyễn Thuý Hằng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đánh giá cao những kết quả thị Hội đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị thị Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2016 như:

​- Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Hội. Tiếp tục quán triệt Thông Tri số 09-TT/TU, ngày 10/9/2012 của Tỉnh Ủy Sóc Trăng về thực hiện “Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc “Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới”;

- Tăng cường công tác phối hợp với mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng trong việc tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày pháp luật Việt Nam;

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở; tham gia tích cực đóng góp các dự án luật;

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội  hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2016 trên địa bàn thĩ xã;

- Củng cố, kiện toàn các chi Hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tiếp tục  phát triển hội viên, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Tham gia các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc thù hoạt động hội.

Thúy HằngVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng