Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng Nhiệm kỳ II (20012-2017)

(Kèm theo Quyết định phê duyệt số 486/QĐTC-CTUBND, ngày 16/10/2012

của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

 

Chương I

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Liên hiệp Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết.

Liên hiệp Hội là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 2. Mục đích của Liên hiệp Hội là tập hợp, đoàn kết nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Điều 3. Liên hiệp hội hoạt động theo Điều lệ do Đai hội đại biểu Liên hiệp Hội thông qua. Điều lệ của Liên hiệp Hội phù hợp với Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Liên hiệp Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng, có trụ sở tại thành phố Sóc Trăng.

Liên hiệp Hội có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu, tài sản, tài chính và xuất bản riêng. Việc xuất bản thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 5. Liên hiệp Hội có các chức năng

1.Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong tỉnh và trong nước, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động các hội thành viên.

2.Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, ` và Nhà nước và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội Sóc Trăng.

3.Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 6. Liên hiệp Hội có các nhiệm vụ

1.Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội, điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên.

2.Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a.Tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng ở địa phương;

b.Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c.Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thích hợp vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

d.Tổ chức, tham gia các hoạt động đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài;

đ.Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác;

e.Tổ chức, tham gia cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công khác.

3.Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:

a.Phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp;

b.Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

c.Vận động trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng, trí thức người Sóc Trăng ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

d.Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của những người làm công tác khoa học và công nghệ;

4.Thực hiện vai trò thành viên của Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng:

a.Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

b.Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

c.Tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, vì tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc;

5.Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi Chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI THÀNH VIÊN

Điều 7. Liên hiệp Hội có các hội thành viên và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Hội thành viên của Liên hiệp Hội là các hội hoạt động hợp pháp trong phạm vi tỉnh trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ (gọi chung là hội ngành tỉnh).

Các hội thành viên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện, thị, thành phố chịu sự giám sát, kiểm tra và chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp Hội.

Điều 8. Các hội thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp được thành lập theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Các hội có quyền tự chủ, có điều lệ tổ chức và hoạt động riêng phù hợp với  Điều lệ của Liên hiệp Hội Sóc Trăng.

Điều 9. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội cấp huyện) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ cấp huyện, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10. Quyền của các Hội thành viên và các Liên hiệp hội cấp huyện

1.Cử đại diện tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

2.Tham gia thảo luận và quyết định các chủ trương chung của Liên hiệp Hội.

3.Được Liên hiệp Hội tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong hoạt động hội.

4.Tham gia các tổ chức và các hoạt động của Liên hiệp Hội.

5.Hưởng các quyền lợi do Liên hiệp Hội quy định.

6.Có quyền ra khỏi Liên hiệp Hội khi có Nghị quyết Đại hội của hội.

Điều 11. Nghĩa vụ của các hội thành viên và các Liên hiệp hội cấp huyện

1.Chấp hành Điều lệ của Liên hiệp Hội và thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

2.Không ngừng mở rộng ảnh hưởng và nâng cao vị thế của Liên hiệp Hội, vận động hội viên hưởng ứng các hoạt động của Liên hiệp Hội.

3.Củng cố khối đoàn kết trong Liên hiệp Hội, hỗ trợ và hợp tác với nhau trong hoạt động.

4.Đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp Hội theo quy định của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Chương IV

CƠ QUAN LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI

Điều 12. Cơ quan lãnh đạo Liên hiệp Hội được bầu cử và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Điều 13. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội là Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội.

Đại hội họp thường lệ 5 năm một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của trên ½ số hội thành viên.

Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu tham dự đại hội do Ban Chấp hành Liên hiệp Hội quy định.

Điều 14. Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Sóc Trăng có nhiệm vụ

1.Thông qua báo cáo tổng kết của ban Chấp hành Liên hiệp Hội về tình hình và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ đã qua, quyết định phương hướng hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ tới.

2.Thảo luận và biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Liên hiệp Hội.

3.Bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Điều 15. Thành phần của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội gồm đại diện tất cả các hội thành viên và một số ủy viên do Ban Thường vụ khóa trước giới thiệu, số lượng các ủy viên này không quá 15% tổng số ủy viên của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội họp thường lệ mỗi năm 2 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc của trên ½ tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Điều 16. Ban Chấp hành Liên hiệp Hội có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội giữa hai kỳ đại hội.

Điều 17. Ban Chấp hành Liên hiệp Hội có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của mình; quyết định kết nạp các hội thành viên mới; bổ sung, thay đổi, miễn nhiệm các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội; giám sát, kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của các hội thành viên và giải quyết các vấn đề khác theo đề nghị của Ban Thường vụ.

Điều 18. Ban Chấp hành Liên hiệp Hội bầu ra Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra ,bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trong số các ủy viên Ban Thường vụ. Số lượng và thể thức bầu do Ban Chấp hành Liên hiệp Hội quyết định.

Chủ tịch là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội. Các Phó Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Tổng Thư ký là thủ trưởng cơ quan Liên hiệp Hội, giúp việc cho Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành Liên hiệp Hội chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Hoạt động của Ban Thường vụ và nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên Ban Thường vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Liên hiệphội tỉnh

Ban Thường vụ họp thường lệ ba tháng một lần. Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ.

Điều 19. Ban Thường vụ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban thuộc cơ quan Liên hiệp Hội, các Hội đồng chuyên môn. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Sóc Trăng

1.Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Quy chế hoạt động và Nghị quyết của Liên hiệp Hội.

2.Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động Ban Kiểm tra của các Hội thành viên.

3.Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Điều 21. Cơ cấu, số lượng ủy viên và thể thức bầu Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội do Ban Chấp hành Liên hiệp Hội quy định. Trưởng Ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Sóc Trăng. Ban Kiểm tra họp thường lệ 6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp Hội hoặc Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội.

Chương V

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 22. Nguồn tài chính của Liên hiệp Hội.

1.Ngân sách nhà nước cấp.

2.Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước giao.

3.Đóng góp của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc.

4.Ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước.

5.Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 23. Tài chính và tài sản của Liên hiệp Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Liên hiệp Hội có thể thành lập các quỹ. Việc thành lập và hoạt động của các quỹ theo quy định của pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 25. Các Hội thành viên, các Liên hiệp hội cấp huyện, các tổ chức trực thuộc và các cá nhân có thành tích trong công tác hội được Liên hiệp Hội khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng theo Luật Thi đua, Khen thưởng.

Điều 26. Các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và các cá nhân vi phạm Điều lệ của Liên hiệp Hội thì bị thi hành kỷ luật với một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, xóa tên.

Hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Liên hiệp Hội xem xét quyết định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Bản Điều lệ gồm 7 chương và 27 điều, được Đại hội Đại biểu lần thứ II Liên hiệp Hội thông qua ngày 06 tháng 9 năm 2012.

Chỉ có Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng