Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020

Ngày 06/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cuộc họp để xem xét và cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020. Đồng chí Võ Minh Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

      Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020, gồm 2 giai đoạn: 2011 - 2015, 2016 - 2020. Tương ứng với từng giai đoạn thì có mục tiêu tăng trưởng khác nhau, giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm và 14%/năm ở giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015, ngành nông ngư nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 22%/năm và khu vực dịch vụ tăng 24,6%/năm; giai đoạn 2016 - 2020, ngành nông ngư nghiệp tăng bình quân 6%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 20%/năm và khu vực dịch vụ tăng 20,8%/năm. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,4 triệu đồng và vào khoảng 79,2% triệu đồng vào năm 2020. Có 7-8 xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, năm 2020 huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2-3%/ năm, trong đó tỷ lệ hộ Khmer giảm 3-4%/năm… Cùng với đó, quy hoạch cũng đưa ra hướng ưu tiên đột phá phát triển kinh tế - xã hội là tiếp tục đầu tư đồng bộ, chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nền sản xuất nông ngư nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có khả năng ứng phó với tình hình biển đổi khí hậu toàn cầu; gắn kết chặt với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp và đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền huyện, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Anh KTXH1

Đồng chí Võ Minh Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai, bên trái) phát biểu tại cuộc họp

 

       Qua báo cáo của đơn vị tư vấn, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu đặt ra nhiều vấn đề đối với đơn vị tư vấn quy hoạch như: Quy hoạch đưa ra đã phù hợp với thực tế chưa và dựa trên cơ sở khoa học nào? trong quy hoạch đến năm 2020, huyện Mỹ Xuyên nên chọn lĩnh vực gì để phát triển đột phá; trong 5 năm tới đâu là khâu đột phá của huyện để nâng cao giá trị nông nghiệp? cần xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp của huyện Mỹ Xuyên. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho rằng, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quy hoạch là quá cao, không có tính khả thi, cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp… Đồng thời, đề nghị nhà tư vấn cập nhật thêm tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2012 và 2013 để thuận tiện cho công tác dự báo. Rà soát, bổ sung phát triển cụm công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Trong quy hoạch cần ghi rõ mô hình phát triển nông nghiệp bền vững là mô hình tôm – lúa; định hướng ưu tiên đột phá phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Xuyên.....

 

       Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Minh Chiến - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghiên cứu, bổ sung thêm vào quy hoạch. Đặc biệt, quy hoạch phải giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính như hiện nay, khi nào có thay đổi về địa giới hành chính thì sẽ điều chỉnh sau, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới.

Minh Thành (Theo www.soctrang.gov.vn)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng