Mời tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công Nghệ

Nhằm triển khai việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chi Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (gọi tắt là Giải thưởng) đợt 5 theo Công văn số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kế hoạch số 1334/UBND-KT ngày 22/10/2015 và Sở Khoa học Công nghệ ban hành Công văn số 498/SKHCN-VP về việc phổ biến kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ cấp: đến hết ngày 04/01/2016

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

                        Số 217 Trần Bình Trọng, phường 2, thành phố Sóc Trăng

                        Điện thoại 079 3822450; email: sokhcn@soctrang.gov.vn

- Thời gian nhận hồ sơ cấp Nhà nước: đến hết ngày 05/3/2016

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

                         Số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

Công văn 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/6/2015 của Bộ KH&CN Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

Công văn 1334/UBND-KT ngày 22/10/2015 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 trên địa bàn tỉnh.

Công văn 498/SKHCN-VP ngày 04/11/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng về việc Phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5

Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 307/2014 về Giải thưởng Hồ Chi Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ KH&CN Quy định một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP.

Danh sách Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN (1996-2010).

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng