Về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020

Căn cứ Công văn số 196/LHHVN ngày 22/4/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 2117/VP-VX ngày 14/5/2020 về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020,

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề nghị các Sở/ngành, UBND các huyện, thị, thành trong tinh, các ơ quan, tổ chức phổ biến Thể lệ Giải thưởng đến các tổ chức, cá nhân có công trình khoa học công nghệ đáp ứng các tiêu chí và thuộc những lĩnh vực quy định của Giải thưởng (Quyết định số 484/2019/QĐ-LHHVN ngày 07/5/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi trước ngày 13/11/2020 theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, số 2D, Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc Trăng.

Đồng thời, để đảm bảo cho việc tổng hợp trình Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đề nghị quý cơ quan, tổ chức gửi nội dung qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài liệu gửi kèm:

Quy chế Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt NamVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng