Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Ngày 01/3/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo số 17/TB-SKHCN “Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019”. Theo đó:

1. Nội dung đề xuất

Các nhiện vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2019 sẽ ưu tiên tập trung vào cáo lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất và chất lượng cao, có khả năng tích ứng cao với điều kiện BĐKH và có thị trường tiêu thụ.

- Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình cung ứng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.

- Nghiên cứu đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình khai thác, phát triển các loại hình du lịch để phát huy lợi thế các sản phẩm du lịch của tỉnh Sóc Trăng

2. Yêu cẩu

Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo tính thực tiễn, có địa chỉ áp dụng, có hiệu quả, có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

3. Thời gian, địa điểm nhận đề xuất

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/4/2018.

Địa điểm: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng

                  Số 217 Trần Bình Trọng, phường 2, thành phố Sóc Trăng

                  Gửi kèm file đề xuất theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  Điện thoại: 0299 3828097        

 

 

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Mẫu số 1 - Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (dành cho đề tài)

Mẫu số 2 - Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (dành cho dự án KH&CN)

 
 
 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng