Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&VN cấp tỉnh năm 2018

Ngày 06/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng ban hành Công văn số 549/SKHCN-QLKHCN về việc thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

Theo đó, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã xác định được 07 đề tài, dự án đưa vào thực hiện năm 2018. Các đề xuất khác không được Hội đồng chọn do sản phẩm dự kiến không đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương hoặc trùng lặp với các đề tài, dự án đã và đang thực hiện.

1 0001

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng