HỘI LUẬT GIA TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Luật gia Việt Nam
- Quyết định thành lập Số 750/QĐ.TCCB.95 ngày 16/9/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 2D Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 501860
- Fax 0793 824313
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổng số hội viên 627 (tháng 11/2011)
- Nhiệm kỳ đại hội  2014-2019

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:        Nguyễn Thúy Hằng

   Điện thoại: 0918 079 577

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Hân 

   Điện thoại: 0908 314 999

+ Phó Chủ tịch: Lê Trọng Nguyên 

   Điện thoại: 0917 207 440

- Tôn chỉ mục đích Tập hợp rộng rãi các luật gia đã và đang làm công tác pháp luật
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Tư vấn pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nhiệm vụ:

Phối hợp hoạt động và làm nghĩa vụ thành viên MTTQ Việ Nam, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của hộiVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng