HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên hội ở Trung ương

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam (VINATAS)

- Quyết định thành lập

Số 687/QĐTC-CTUBND, ngày 07/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

- Địa chỉ

14 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng

(trụ sở của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng)

- Điện thoại

079 3822175

- Fax

079 3826786

- Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

- Tổng số hội viên

500 (09/2018)

- Nhiệm kỳ đại hội

III (2018-2023)

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch                   Lê Thành Thanh

+ Phó Chủ tịch           Phan Thanh Hoàng

                                   Trương Văn Đúng

                                   Cao Đức Thiện

- Tôn chỉ mục đích

Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại

- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Hội BVQLNTD Sóc Trăng là tổ chức tự nguyện của những người quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mặt cuộc sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Nhiệm vụ:

- Tập hợp, đoàn kết Hội viên nhằm đẩy mạnh các hoạt động tiêu chuẩn hóa đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao hiểu biết cho Hội viên và người tiêu dùng để có khả năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ tốt nhất và biết tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

- Tham gia đóng góp với các cơ quan Nhà nước về chủ trương, chính sách có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng.

- Hợp tác với cơ quan Nhà nước, các đơn vị khoa học kỹ thuật, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức Quốc tế trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đại diện cho Hội viên và người tiêu dùng tham gia giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng