Sơ đồ cơ cấu tổ chức

So do co cau to chuc 7.2015-sc

 

THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP HỘI

- Chủ tịch  : ThS. HỨA CHU KHEM           Di động:     0913890178
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký    : TS. ĐỖ VĂN PHÚ           Di động:     0913890290
- Phó Chủ tịch : ThS. LÊ BÌNH NGUYÊN           Di động:     0918664764
- Phó Chủ tịch : KS. HỒ QUANG CUA           Di động:     0913983172
- Chánh Văn phòng : KS. TRẦN MINH THÀNH Di động:  0918566004 

 

BAN KIỂM TRA

- Trưởng ban                              : HỒ QUANG CUA       Di động:   0913983172
- Thành viên : LÂM HOÀNG PHƯỢNG Di động: 0943149788
- Thành viên : TRẦN MINH THÀNH Di động: 0918566004

 

VĂN PHÒNG

- Chánh Văn phòng                : TRẦN MINH THÀNH       Di động: 0918566004
- Phó Chánh Văn phòng : VÕ THỊ THU NGA Di động: 0949292179

 

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VÂN, PHẢN BIỆN, GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

Trưởng ban                             : TS. ĐỖ VĂN PHÚ      

      Di động:

0913890290

 

BAN THÔNG TIN VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Trưởng ban                             : ThS LÊ BÌNH NGUYÊN         Di động: 0918664764

 

 

 

 



Vusta

 Vifotec

HThi STKThuat 2016

Logo Cuoc thi 2017

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng