Giới thiệu tóm tắt

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng (Liên hiệp Hội) được thành lập theo Quyết định số 192/QĐTC-CTUBND, ngày 17/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ngay khi thành lập Liên hiệp Hội có 6 hội thành viên, thì hiện nay con số đó đã lên đến 14 hội thành viên. Các hội thành viên hoạt động theo điều lệ hoặc quy chế của hội mình, có quyền tự chủ, tự quản trong mọi hoạt động, nhưng phải tôn trọng điều lệ của Liên hiệp Hội.

Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội có nhiệm kỳ là 5 năm. Cho đến nay Liên hiệp Hội đã qua 3 kỳ đại hội.

- Ông Lê Văn Cần, thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng là Chủ tịch (kiêm nhiệm) đầu tiên của Liên hiệp Hội khóa I, nhiệm kỳ 2007-2012.  

- Ông Hứa Chu Khem, Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017.

- Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành Liên hiệp Hội được Đại hội bầu ra để lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội. Thành viên của Ban chấp hành bao gồm đại diện của tất cả các hội thành viên và một số nhà khoa học, nhà quản lý do Ban thường vụ khoá trước giới thiệu và được đại hội chấp thuận. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu nhằm điều hành hoạt động Liên hiệp Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành. 

Liên hiệp Hội có chức năng:

- Tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tinh.

- Làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liệp hiệp Hội.

- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

Liên hiệp Hội thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

- Tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo.

- Phát triển công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.

- Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

- Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước.

Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên Liên hiệp Hội và các hội thành viên tiếp tục củng cố tổ chức của mình, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin; đào tạo . Trong những năm qua, nhằm khuyến khích các hoạt động khoa học và công nghệ, cải tiến kỹ thuật, Liên hiệp Hội cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh hằng năm tổ chức Cuộc thi Sáng tại thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh và 2 năm một lần Hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp Hội thể hiện cụ thể qua Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây  dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thông tri số 24-TT/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam"; Quyết định số 23/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 42/CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Liên hiệp Hội và các hội thành viên sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để cống hiến nhiều hơn và có hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng