Details for Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư Về việc xác định các vấn đề triển khai thực Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị

PropertyValue
Name:Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của Ban Bí thư Về việc xác định các vấn đề triển khai thực Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
Description:
Filename:Thong bao 353 cua Ban Bi thu ve trien khai thuc hien Chi thi 42-BCT.pdf
Filesize: 133.19 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:tmthanh
Created On: 09/15/2014 15:00
Viewers:Everybody
Maintained by:tmthanh
Hits:796 Hits
Last updated on: 09/15/2014 15:02
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: