Details for Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 25/5/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa X) số 42-CT/TW ngày 16/4/2010

PropertyValue
Name:Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW ngày 25/5/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa X) số 42-CT/TW ngày 16/4/2010
Description:
Filename:Hung dan 106 cua BTGTW huong dan trien khai Chi thi 42-BCT.pdf
Filesize: 1.34 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:tmthanh
Created On: 09/15/2014 14:57
Viewers:Everybody
Maintained by:tmthanh
Hits:866 Hits
Last updated on: 09/15/2014 14:59
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: